Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

zakretkaa
3517 9596 390
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy vianikotyna nikotyna
zakretkaa
6351 980f 390
zakretkaa
Nauczyłem się szanować milczenie. Z największą ostrożnością wymawiam więc słowo 'dlaczego'. Ach, doskonale znam ten moment, gdy przysiada obok mnie ktoś i milczy. Słyszę wówczas niemal dokładnie ten skowyt w jego wnętrzu, odczuwam wysiłek, z jakim ukrywa szamotanie w sobie. Znam doskonale ten krzyk katowanego człowieka, krzyk, który jest tylko milczeniem. Nauczyłem się tropić go nawet wtedy, gdy twarz siedzącego obok jest tak zdyscyplinowana, że potrafi udawać uśmiech.
— Stanisław Stanuch "Portret z pamięci"
Reposted fromnoicoztego noicoztego viamiqel miqel
zakretkaa
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted fromlakonika lakonika viapuremindx puremindx
zakretkaa
9819 4c1b 390
Reposted frommoomins moomins viamoomins moomins
zakretkaa
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapengin pengin

August 05 2017

1630 a1d0 390
Reposted fromamatore amatore viakrainakredek krainakredek
zakretkaa
6062 212e 390

August 04 2017

zakretkaa
zakretkaa
2188 5242 390
zakretkaa
0137 cd72 390
Reposted fromnevergoodenough nevergoodenough viametadon metadon
zakretkaa
5450 901d 390
Reposted fromhimym himym viapengin pengin
zakretkaa
2844 079d 390
Reposted fromsosna sosna vianoisetales noisetales
zakretkaa
3000 8c12 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viapengin pengin

June 20 2017

zakretkaa
8944 9175 390
Reposted fromMrSatan MrSatan viaszarakoszula szarakoszula

June 18 2017

zakretkaa
8590 c0ef 390
Reposted fromrol rol viainyou inyou
zakretkaa
Reposted frommefir mefir viainyou inyou

June 15 2017

zakretkaa
9037 6167 390
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaszarakoszula szarakoszula

May 26 2017

0072 f8b2 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viapengin pengin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl