Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

zakretkaa
8944 9175 390
Reposted fromMrSatan MrSatan viaszarakoszula szarakoszula

June 18 2017

zakretkaa
8590 c0ef 390
Reposted fromrol rol viainyou inyou
zakretkaa
Reposted frommefir mefir viainyou inyou

June 15 2017

zakretkaa
9037 6167 390
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaszarakoszula szarakoszula

May 26 2017

0072 f8b2 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viapengin pengin

May 17 2017

0153 e942 390
Reposted fromarcreactored arcreactored viadisheveled disheveled

April 27 2017

zakretkaa
if i die, check my soup. you'll learn everything 
Reposted fromdoedeer doedeer vianiezwyykla niezwyykla

April 10 2017

zakretkaa
Strumień twoich słów zakończony słowospadem z wysokości ust  spada ciężką masą na mnie.  Wiem że wiesz że nie śpię,  kiedy milczę myślę.
Dorośnij. Dorośnij. 
— Miuosh feat. Katarzyna Nosowska - Tramwaje i gwiazdy
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf viacytaty cytaty
zakretkaa
Facebook:Znacie moje imię, nie znacie mojej historii
Zupa:Znacie moją historię, nie znacie mojego imienia
— dokładnie
Reposted frombadz-przy-mnie badz-przy-mnie viapuremindx puremindx

March 23 2017

zakretkaa
1491 f9cb 390
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel viahubik hubik
zakretkaa
3798 f525 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viascorpix scorpix
7879 2f91 390
Reposted fromsunlight sunlight viascorpix scorpix
zakretkaa

March 10 2017

zakretkaa
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff

February 18 2017

zakretkaa
1574 3a95 390
Reposted fromrominaplum rominaplum viairmelin irmelin

July 04 2015

zakretkaa

June 24 2015

zakretkaa
0965 0d9b 390
Reposted fromnyaako nyaako vianoisetales noisetales

June 22 2015

zakretkaa
3849 1a71 390

June 15 2015

5545 ca4e 390
zakretkaa
7421 afba 390
Reposted fromnyaako nyaako viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl