Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2019

zakretkaa
zakretkaa
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej. 
— Charles Bukowski
Reposted fromfelicka felicka viapengin pengin
zakretkaa
zakretkaa
9880 bb69 390
Reposted fromfoina foina viapengin pengin
zakretkaa
6857 bdc2 390
Reposted fromrenirene renirene viapengin pengin

October 18 2019

zakretkaa
Preferuję znajomości przesycone przyjacielskimi obelgami niż nadmierną słodkością.
— słowem w sedno
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viascorpix scorpix
zakretkaa
6637 d2c7 390
Reposted fromoll oll viascorpix scorpix
zakretkaa
1415 428d 390
Reposted fromLotte Lotte viascorpix scorpix
zakretkaa
6023 daaa 390
Reposted fromslodziak slodziak viascorpix scorpix

October 07 2019

zakretkaa
zakretkaa
zakretkaa
0474 6e46 390
Reposted fromthetemple thetemple viakoskoss koskoss

September 19 2019

zakretkaa
Reposted fromshakeme shakeme viapengin pengin
zakretkaa
7030 b770 390
Reposted fromikhakima ikhakima viapengin pengin
zakretkaa
5678 0991 390
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viapengin pengin
zakretkaa
Są dwa typy ludzi. Jednemu z nich ufamy i zawierzamy, lecz okazuje się słaby i zdradliwy. Drugi jest trudny i złożony, ale okazuje się bardziej niezawodny niż ktokolwiek przypuszczał. Jak ja.
— Filip Mountbatten
Reposted frommhsa mhsa viapengin pengin
zakretkaa
0113 2c3d 390
Reposted fromfungi fungi vianoisetales noisetales

September 07 2019

zakretkaa
1222 bfdd 390
Reposted fromkarahippie karahippie

July 26 2019

zakretkaa
0588 7851 390
Reposted fromteijakool teijakool vianoisetales noisetales

June 25 2019

zakretkaa
9901 f3d5 390
Reposted fromrubinek rubinek viapengin pengin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl