Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2019

zakretkaa
0588 7851 390
Reposted fromteijakool teijakool vianoisetales noisetales

June 25 2019

zakretkaa
9901 f3d5 390
Reposted fromrubinek rubinek viapengin pengin
zakretkaa
6848 3317 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapengin pengin
zakretkaa
zakretkaa
tak bardzo nie chcę, żeby nas to wszystko przerosło. 
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viapengin pengin
zakretkaa
1599 826e 390
Reposted fromkarahippie karahippie viapengin pengin

June 20 2019

zakretkaa
9901 f3d5 390
Reposted fromrubinek rubinek viapengin pengin
zakretkaa
zakretkaa
6848 3317 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapengin pengin

June 13 2019

zakretkaa
9372 8bf4 390
Reposted frompierdolony pierdolony viapengin pengin

May 18 2019

zakretkaa
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamalinowowa malinowowa
zakretkaa
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viamalinowowa malinowowa
zakretkaa
9758 76d5 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamalinowowa malinowowa

March 23 2019

zakretkaa
2744 2919 390
Reposted fromrudosci rudosci viasmaller smaller
zakretkaa
4403 737b 390
Reposted frompampunio pampunio viascorpix scorpix
zakretkaa
Spalone mosty to najlepszy w życiu start.
— Budka Suflera
Reposted frompesy pesy viasmaller smaller

March 11 2019

zakretkaa
Reposted fromshakeme shakeme viaarrives arrives
zakretkaa
9082 b8b1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaarrives arrives
zakretkaa
2294 110f 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viashampain shampain
zakretkaa

Jeżeli coś dotyka cię, znaczy: dotyczy cię. Jeżeliby nie dotyczyło cię - nie dotykałoby cię, nie zrażało, nie obrażało, nie drażniło, nie kuło, nie raniło. Jeżeli bronisz się, znaczy: czujesz się atakowany. Jeżeli czujesz się atakowany, znaczy: jesteś celnie trafiony. Miej to na uwadze.
— Edward Stachura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl