Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2019

zakretkaa
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamalinowowa malinowowa
zakretkaa
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viamalinowowa malinowowa
zakretkaa
9758 76d5 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamalinowowa malinowowa

March 23 2019

zakretkaa
2744 2919 390
Reposted fromrudosci rudosci viasmaller smaller
zakretkaa
4403 737b 390
Reposted frompampunio pampunio viascorpix scorpix
zakretkaa
Spalone mosty to najlepszy w życiu start.
— Budka Suflera
Reposted frompesy pesy viasmaller smaller

March 11 2019

zakretkaa
Reposted fromshakeme shakeme viaarrives arrives
zakretkaa
9082 b8b1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaarrives arrives
zakretkaa
2294 110f 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viashampain shampain
zakretkaa

Jeżeli coś dotyka cię, znaczy: dotyczy cię. Jeżeliby nie dotyczyło cię - nie dotykałoby cię, nie zrażało, nie obrażało, nie drażniło, nie kuło, nie raniło. Jeżeli bronisz się, znaczy: czujesz się atakowany. Jeżeli czujesz się atakowany, znaczy: jesteś celnie trafiony. Miej to na uwadze.
— Edward Stachura
zakretkaa
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
zakretkaa
zakretkaa

March 06 2019

zakretkaa
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viasaphirka saphirka
6450 c0f9 390
Reposted fromdivi divi viatediousuncle tediousuncle

February 26 2019

zakretkaa
5957 cca7 390
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
zakretkaa
Reposted fromlugola lugola vianiezwyykla niezwyykla
zakretkaa
4268 2edf 390
ul. Karmelicka
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaiblameyou iblameyou
zakretkaa
1326 d1ef 390

February 16 2019

zakretkaa
7247 f6dd 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl